SOFT-TEC Lublin

SOFT-TEC LUBLIN - KASY FISKALNE

kasy fiskalne, drukarki fiskalne, oprogramowanie, terminale płatnicze, bileterki autobusowe, metkownice, wagi, kolektory danych, sprawdzarki cen i wiele więcej...
ZAPRASZAMY

Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z NIPem

 

Zasadą staje się, że paragon bez numeru NIP jest wystawiony prywatnie – na rzecz osoby nie będącej przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o VAT. Oznacza to, że zarówno prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak i np. wynajmujący nie będą mogli z takich faktur odliczać VAT pod groźbą naliczenia dodatkowej sankcji 100% podatku. Oznacza to również, że podatnik, który przy nabywaniu towarów lub usług nie zażąda jednoznacznie wskazania na paragonie takich danych, utraci ostatecznie prawo do odliczenia podatku VAT a transakcja będzie musiała zostać uznana za dokonaną w relacji przedsiębiorca – konsument.

Zgodnie z brzmieniem zmienianego art. 106b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (czyli numerem NIP) lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej (zagraniczny numer NIP, NIP-UE), wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

Problem pojawi się jednoznacznie u:

osób, które zakładać będą dopiero działalność gospodarczą i po jej założeniu będą zainteresowane wykorzystać część majątku nabytego przed jej założeniem – do wykonywania czynności opodatkowanych.
podatników zagranicznych który będą musieli już w chwili sprzedaży przekazywać swój numer ewidencyjny.
Posługiwanie się fakturą i paragonem bez NIP = sankcja 100% podatku
Sankcja pojawi się zarówno u sprzedawcy, jak i u nabywcy towarów lub usług.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem powyżej wskazanej zasady, tj. podał numer NIP mimo jego braku na paragonie, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalało.

W przypadku ujęcia przez podatnika w ewidencji VAT wystawionej dla niego faktury niezawierającej numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Problem również u podatników zwolnionych z VAT oraz rozliczających koszty PIT i CIT
Naliczenie sankcji w podatku VAT ogranicza również wystawianie faktur dla podatników zwolnionych z podatku VAT i którzy chcieliby fakturę w związku z rozliczeniem wydatku w kosztach podatkowych. Sprzedawca nie wystawi na ich rzecz faktury, gdyż inaczej dokument będzie wadliwy i naruszy zasady generując u sprzedawcy sankcję 100% podatku z tej faktury.

Zmiany wejść mają w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Źródło: Piotr Szulczewski, PIT.pl