Strona główna     |     O firmie     |     Oferta     |     Oprogramowanie     |     Informacje     |     Kontakt
Obowiązki serwisowe podatnika
  • Podatnik jest obowiązany do wykonywania przeglądów ustawowych. Przegląd kasy powinien odbyć się nie rzadziej, niż co 24 miesięcy.
  • Podatnik ma obowiązek zgłosić do serwisu każdą nieprawidłowość w działaniu kasy.
  • Podatnik ma obowiązek sprawdzenia na żądanie organów nienaruszalność kasy i prawidłowość jej działania.
  • Podatnik ma obowiązek samodzielnej i stałej weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków.
  • Podatnik ma obowiązek przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie służby serwisowej.
  • W przypadku utraty książki kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis "DUPLIKAT".
  • Podatnik ma obowiązek poddania obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kas, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji.
  • Naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszenia kasy do serwisu celem wykonania przeglądu skutkuje utratą prawa do odliczenia 90% ceny netto kasy (albo obowiązkiem zwrotu kwoty już odliczonej albo otrzymanej wcześniej).

UWAGA! Gdy kasa nie działa...

Gdy kasa nie działa, trzeba ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kasy rezerwowej. Gdy takiej kasy nie ma, albo gdy również ona nie działa - podatnik nie ma prawa do prowadzenia sprzedaży.

Zatem lepiej zabezpieczyć się przed brakiem energii elektrycznej poprzez zakup kasy fiskalnej posiadającej własne źródło zasilania (baterie, akumulator). Gdy kasa nie działa, podatnik ma obowiązek sprawdzenia przyczyny takiego stanu rzeczy. Jeżeli przyczyna leży po stronie kasy, wówczas należy niezwłocznie zawiadomić serwis.
 
Godziny otwarcia

pon-piątek
08:30 - 16:30
Szybki kontakt

tel. kom 609-328-097
tel. kom 501-013-588

Masz pytania?